Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c   Zákoníku práce

  Základní Organizace Odborového Svazu Dopravy,

   pod evidenčním číslem:  33-0083-0115   ZO  OSD Motol

se sídlem:   Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,    IČ:  712 423 33

zastoupená předsedou ZO OSD  Motol  p. Jiřím Zabloudilem  ( dále jen „ odborová organizace“)

                                                                       a

 

 

 

 

pan / paní …………………....................………………………………………………………..,

 

datum narození………………………………………. , bytem…………………………………

 

…………………………………………………………………………………

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.  IČ: 00005886

se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9         ( dále jen „ člen “ )

 

 pracoviště: .______________________  sl.č. …….........................……….

 

 uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce

 tuto

dohodu o srážkách ze mzdy

 

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol ve výši 1 % z čistého příjmu

(včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a jiných

dávek) a to počínaje od začátku měsíce: ______________ 2011 formou srážek ze mzdy.

2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) z jeho měsíčních příjmů a měsíčně
 jej poukazoval na účet odborové organizace č. 195756229 /0300
u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. a poskytoval odborové organizaci údaje o výši sraženého členského příspěvku.

3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené.

4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise,
jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , nebo mu ho vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář předseda poté potvrdí.

5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.

6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí),
odborová organizace a zaměstnavatel.

  

V Praze dne ………………    podpis zaměstnance………………………………………      

  

podpis a razítko  ZO OSD Motol  …………………………………………………..

=======================================================================

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje

  

Převzal dne ………………                   ………………………….     podpis zástupce zaměstnavatele

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------a  pro náš archiv ještě:

 

 

Přihláška do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY

 

Jméno:   …………….…......……..………… 

                       

Příjmení: ………………………………………………………………........…

 

Datum narození: …………………………….     Bydliště: ………………………………………..

 

  ………………………..…..……………………………….…………. PSČ:__________________

dne: ……………………2011 žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy  (ZO OSD  MOTOL).

………………………………………………       ………………………………………………

.

   podpis člena                                                                            následný podpis a razítko předsedy ZO OSD MOTOL                                              

Chcete-li zařadit do infoSMSsystému naší organizace ( zprávy a nabídky zdarma ) uveďte číslo mobilu:

 

+420______________________    Váš e-mail: _______________________________________

ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.

Přihlášku odevzdejte našim funkcionářům, nebo ji zašlete na adresu: ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 150 00 Praha 5,

nebo vložte do naší pošt.schránky tamtéž (u vrátnice).

 

 

 

 

 

 

 

================================================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodláte k nám přejít z jiné organizace?

 

Můžete případně využít popř.tento vzorový formulář, který následně doručte do vaší účtárny

 (můžeme ho za vás poslat do účtárny zároveň s vyplněnou dohodou o srážkách z příjmu a s přihláškou k nám) :

 

„odhláška z dosavadních odborů“

- vyplňte jen chcete-li být organizováni pouze ve ZO OSD Motol (a platit své příspěvky jen tam ).

upozornění – není to nutné, chcete-li být nadále ve stávajících odborech i v naší ZO OSD Motol,

 pak by to ovšem znamenalo platbu dvojích příspěvků..... nicméně dle zákona to možné je.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zrušení členství v dosavadní odborové organizaci.

 

Já níže podepsaný(-á), ukončuji ke dni 30tého ________2011 svoje členství v odborech:  

 

 

___ ____________________________________________  

(např. ZO OSD POSOR či nástupnická organizace - p.Obitko)

 

K témuž dni zastavte srážku členských příspěvků z mého platu.    

Důvodem je mé členství v ZO OSD Motol a pouze zde chci být odborově registrován(-a).

 

 

 

jméno a příjmení________________________________     služební číslo_____________

 

 

 

V Praze dne :____________2011          podpis :__________________________________