Přihláška

do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY

ZO OSD  MOTOL

 

       Jméno:   …………….…......……..…………

       Příjmení: ………………………………......…

       Datum narození: …………………………….

             Bydliště: …………………………………………..

                  ….……………………………………….

                  ..…..……………………………….…….

(  Tyto údaje v závorce vyplňte pouze jde-li o zaměstnance Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.

středisko: ………………….…….. služební číslo: ……………….………..  ) 
 

Ostatní vyplní tento údaj ( zaškrtněte vhodné ) : 

aktivní zaměstnanec - důchodce - žena na mateřské dovolené - dlouhodobě nemocný - učeň/studující - nezaměstnaný(-á)

 

         dne: ……………………200_

žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy.

ZO OSD  MOTOL

 

 ………………………………………………       ……………………………………………….

   podpis a razítko předsedy ZO OSD MOTOL                                     podpis člena

 

ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.