ODHLÁŠENÍ SE, Z ODBOROVÉ ORGANIZACE

ZO OSD Motol - dle bodu 4 souhlasu se srážkou - dle §146 písm.c ZP

 

 

 

pan / paní …………………....................…………………..,

                                                           datum narození……………………………………….

 

bytem……………………………………………………………………………………………

 

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.         IČO: 00005886

se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9                                          ( dále jen „ člen “ )

 

pracoviště: ........................... sl.č. ……..............................……….     

 

 

ukončuji dne: ---------------------------------------------

 podle § 551 občanského zákoníku dohodu o srážkách ze  mzdy  ve prospěch odborové organizace ZO OSD Motol.

Tím přestávám být členem ZO OSD Motol. K poslednímu dni daného měsíce ukončete srážky ze mzdy mzdovou účtárnou.

                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                    

      Datum vyhotovení : ______________                                              podpis zaměstnance………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 +  bodle bodu 4 souhlasu se srážkami ze mzdy , doplní předseda na vyžádání toto prohlášení:
Potvrzujeme  odhlášení z registrace odborové organizace ZO OSD Motol

 

panu, paní :.......................................................................................  sl.číslo_____________________

 

Ke dni ………………  má, nemá ( škrtnout) vůči ZO OSD Motol finanční závazky.
 ( popř. jaké :     
                                                                                                                                  )

 

 

…………………. podpis a razítko předsedy ZO OSD Motol      

Toto potvrzení vypíše předseda pouze osobně, v kanceláři ZO OSD Motol, po kontrole podkladů a EVIDENCE.

 

Tento formulář poté osobně odevzdejte ve mzdové účtárně.