logoZOOSDMotol2015S T A T U T   ZO OSD Motol

  (S vyznačením změn oproti předchozí platné verzi.)

 

platný  od 12.2.2016.  

Tento statut Základní Odborové Organizace Svazu Dopravy – Motol, se sídlem Praha 5, Plzeňská 217/101 PSČ 150 00 (dále jen „ZO OSD Motol“) v souladu se Stanovami Odborového svazu dopravy, blíže upravuje činnost ZO OSD Motol. Součástí tohoto statutu ZO OSD Motol je volební řád, jednací řád funkcionářů, pravidla odměňování funkcionářů a finanční směrnice.

 

 

 

 

Článek I.  Cíle a program organizace

 

1.   ZO OSD Motol se zaměřuje převážně na hájení zájmů a potřeb zaměstnanců.

2.   Sídlem organizace je vozovna Motol. Členové ZO OSD Motol však mohou být zaměstnáni v různých střediscích, podnicích a institucích (i mimo DP Praha a.s.). ZO OSD Motol důsledně hájí jejich činnost na veškerých jejich pracovištích, v rámci možností pak zastupuje a hájí zaměstnance i ve střediscích a na pracovištích jiných, souhlasí-li se svým zastupováním prostřednictvím zvolených funkcionářů. Pro vyjednávání se využívá potenciál vedení odborové organizace a samosprávných sekcí.

3.   ZO OSD Motol hájí pracovněprávní zájmy svých členů a ostatních zaměstnanců a její práva a povinnosti se řídí právními předpisy a kolektivní smlouvou. Činnost ZO OSD Motol je dále zaměřena i na doplňkové aktivity, kterými jsou rekreační, sportovní a kulturně-společenské akce ve snaze zpříjemnit volný čas nejen svým členům, ale i ostatním zaměstnancům. Jednotlivé Profesní sekce mají právo navrhnout a uspořádat specifickou akci oslovující daný kolektiv Profesní sekce. Členové odborové organizace platí za účast na akci poplatek v hotovosti, v poukázkách flexi-pass, aktivní členové mají též možnost odpisu svého finančního bonusu – více viz finanční směrnice.

4.   Jedním ze základních principů na kterém stojí ZO OSD Motol je odborářská solidarita. Uznáváme rovnost všech národností, ras a pohlaví. Členství v ZO OSD Motol je proto neslučitelné s rasismem, xenofobií, antisemitismem, homofobií a sexismem, protože názory rozdělující zaměstnance podle těchto falešných kritérií oslabují naší vzájemnou solidaritu.

5.   Pro místní potřebu je možné doplnit název organizace místním názvem pracoviště či místa.
Tam, kde nepůsobí i jiná organizace pod OSD, je možné využívat i jen zkratky Odborový svaz dopravy (OSD).

6.   ZO OSD Motol je ekonomicky i právně nezávislá a materiální a technické zabezpečení její činnosti je upraveno kolektivní smlouvou. Žádný z funkcionářů není pro svou práci či uvolnění placen z členských příspěvků, pokud Konference, pro daný rok, nerozhodne jinak.

7.   ZO OSD Motol je založená na nepolitickém, demokratickém a rovném principu. Členství v ZO OSD Motol je plně na svobodné vůli členů. Každý člen uzavírá při vstupu do ZO OSD Motol smlouvu ve formě přihlášky do odborové organizace ZO OSD Motol a souhlasu s platbou členského příspěvku bezhotovostně ve formě srážky ze mzdy mzdovou účtárnou, pokud nevyužívá jiné formy platby čl. příspěvku - viz článek II.  Po dohodě s předsedou je možná platba bankovním převodem.

8.   Všichni členové jsou členy Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol se všemi právy z toho plynoucími. Dále jsou administrativně evidováni v profesních a zájmových sekcích. Za činnost sekce a vztahy se členy dané sekce odpovídá místopředseda dané sekce. Podle počtu členů vzniká počet nároků na mandát a benefit daných funkcionářů- více Finanční směrnice.

9.   Profesní a zájmové sekce jsou samosprávné a vznikají sdružením minimálně tří lidí pod zastřešením ZO OSD Motol. Organizace jim zajišťuje právní servis a výhody dle ekonomických možností organizace a smluvních podmínek s obchodními partnery. Na své(-ho) funkcionáře ve VZO mají nárok, splňují-li pravidla finanční soběstačnosti – více Finanční směrnice. V případě nesoběstačnosti vystupují jako frakce v některé se sekcí.

10.         Sekce má právo odmítnout členství příslušného člena, který zde o evidenci žádá, tak jako člen právo zvolit si sám sekci kde chce být evidován.

11.         Pokud se nenajde sekce, která by chtěla mít začleněného člena, (který byl schválen VZO coby řádný člen), pak je tento člen úředně převeden do sekce Udržovačky/Stabilizační, kde je evidován. Členské benefity získává jako každý jiný člen, dle platby čl.příspěvků- viz finanční směrnice. Pro konzultace o problémech může využít návštěvní dny v kanceláři.

12.                   Podle velikosti dané sekce, propočtem ku celkovému množství členů, vzniká nárok na druhý a další tzv.výkonný mandát, až do max. počtu mandátů- viz volební řád. Tento mandát funkcionáře může být obsazen pouze tehdy, je-li daná sekce schopna tento post financovat, aniž by musela žádat o dotaci ze solidárního fondu. Nově obsazený výkonný mandát není dotován ostatními sekcemi ze společného sociálního fondu. Stávající, již obsazený mandát, na který je nutná dotace, má ochranou lhůtu šest měsíců. Po této době se mandát zruší, není-li sekce finančně schopná jej provozovat. Více viz finanční směrnice.

13.                   Vánoční poukázky (nebo hotovost) jsou vypláceny členům dle klíče schváleného VZO – a Konferencí v rámci rozpočtu na daný rok - více viz finanční směrnice.

14.                    Seznam členských výhod je pravidelně aktualizován na webové stránce www.zoosdmotol.cz

 

 

Článek II.    Členský příspěvek

 

1.   Členský příspěvek se řídí Stanovami OSD. U Individuelních členů lze zadat trvalý příkaz na zaokrouhlenou částku a to zálohově. Doúčtování poté člen provede po dohodě s předsedou.

Platba se provádí:

a)   Srážkou z platu mzdovou účtárnou, ve výši 1% z čistého příjmu.

nebo

b)   U členů, kteří nemají možnost srážky mzdovou účtárnou, ve výši 1% z čisté mzdy - nutnost měsíčního dokladování ( např.výpis z účtu, výplatní pásky, smlouva o dílo atp.. ) nebo

c)   U členů, kteří nemají možnost srážky mzdovou účtárnou, dle průměru příjmu VŠECH ostatních aktivních členů odborové organizace a to mimo bez dalšího dokladování v částce min. 160,-Kč měsíčně (paušálně – zadáním např. trvalého příkazu v bance).

Platba paušálu pro jednotlivé roky bude vypočtena dle bodu c) a dotyčným písemně sdělena vždy koncem roku- začátkem následujícího, např. při výdeji vánočního dárku.

d)   Udržovací příspěvky platí: důchodci- kteří nemají jiný zdroj příjmu než důchod- což dokládají čestným prohlášením, učni, studující, ženy na mat. dovolené, nemocní nad 30 dní a též nezaměstnaní, kteří to každé 3 měsíce musí doložit potvrzením z Úřadu práce, studenti 1x ročně potvrzením ze školy a to: částku ve výši 35,-Kč převodem, či v hotovosti hospodářce oproti potvrzení o příjmu, nebo při platbě složenkou v příslušné  výši  Kč při platbě za dané pololetí. Platbu lze provést hotově hospodářce či pověřenému  funkcionáři (vklad na účet), převodem z účtu či složenkou na uvedené účty ZO OSD Motol. Tyto platby lze přiměřeně dopředu předplatit.  Předseda je oprávněn ve výjimečných a doložených případech, ze sociálního důvodu, část či celý členský příspěvek prominout. Při prominutí příspěvku nevzniká nárok na jakýkoliv bonus.

 

2.   Členové platící udržovací příspěvky mají z titulu svého členství nárok na (výčet):

Þ             poradenství právníkem OSD,

Þ             pracovně-právně poradenství (ČMKOS),

Þ              poradenství v otázkách bydlení(SON),

Þ              poradenství v ost. záležitostech při návštěvním pátku v kanceláři

Þ             účast na akcích pořádaných pro naše členy a jejich rodinné příslušníky

Þ             max. 2ks simkarty pro zvýhodněné volání a volání a SMS v síti organizace zdarma (při řádném neplacení služeb je jim simkarta odebrána) a to s garancí místopředs. za tuto sekci.

Þ             slevy pro naše členy u podnikatelů a institucí,

Þ             vánoční dárek a poukázku v hodnotě min.100,-Kč,

Þ             účast ve slosování o ceny při účasti na Konferenci,

Þ             slosování o finanční šeky na Sněmu OSD,

Þ             časopis Motoláček zdarma a možnost zde zdarma inzerovat,

Þ             dar při životním jubileu (kulatiny 60, a při souhlasu VZO i 70,80 a 90 let...) v daném měsíci následujícím po příslušném jubileu, k vyzvednutí v kanceláři.

3. Členové platící udržovací příspěvky jsou povinni příspěvky platit včas a dostatečné výši.  Při neplacení příspěvku déle než 6měsíců je členství pozastaveno do doby doplacení celého dluhu.

4.    Výhody pro členy nemůže uplatnit člen mající prodlení z placením čl.příspěvku.

5.    Konference zmocňuje VZO, aby v naléhavém případě prominul dlužný členský příspěvek.

6.    Jednotlivé profesní sekce si mohou určit i příspěvek vyšší (procentní či hotovostní) nad standardní výši, přičemž tato částka nad standart odváděný do společného rozpočtu zůstává dané profesní sekci ve prospěch vlastních činností či aktivit dané profesní sekce, které si sama profesní sekce určí. Sekce je oprávněna tyto prostředky vyplácet členům i jako příspěvek na dovolenou.

7.   Členský příspěvek se platí měsíc zpětně, za každý započatý měsíc.

8.    Výjimku o případném částečném vrácení členského příspěvku při ukončení členství či úmrtí uděluje předseda. Na poměrné vrácení není automatický nárok.

9.    Při řádném neplacení členského příspěvku déle než 3měsíce je dle Stanov OSD člen z evidence vyřazen. O zpětné zařazení do evidence členů může požádat VZO až po uhrazení všech dluhů ke dni žádosti, přičemž celá doba vyřazení se bere jako doba dlužná. Podle článku IV-bod 1-písm.-j). se může člen proti zastavení členství ohradit na Konferenci.

 

 

Článek III.     Nadstavby sdružování

 

a) ČMKOS, ETF, ITF

1. Základní organizace je členem největší odborové centrály v naší zemi- ČMKOS díky členství OSD v této struktuře. Ze stejného důvodu jsme členy i evropských a mezinárodních odborových centrál. V případě vystoupení OSD z těchto institucí se pokusí ZO OSD Motol o vlastní členství v nadstavbových strukturách, bude-li to pro členy výhodné.

 

b) Odborový svaz dopravy (OSD)

1.       Základní organizace je základním článkem organizační struktury odborového svazu, je nositelem odborové demokracie, těžištěm prosazování oprávněných zájmů a ochrany práv členů odborového svazu a uspokojování jejich potřeb.

2.       ZO OSD Motol je součástí Odborového Svazu Dopravy. Pokud členská schůze nejméně 2/3 většinou hlasů přítomných -zúčastněných členů- rozhodne o vystoupení z OSD, je VZO povinen do 1měsíce od tohoto rozhodnutí vypsat k danému rozhodnutí referendum pro celou členskou základnu, jehož výsledek bude závazný pro konečné rozhodnutí. Výsledek referenda a konečné rozhodnutí vyhlásí předseda po jednání nejbližšího VZO. Referendum musí VZO na základě rozhodnutí konference vypsat i pro případ rozpuštění organizace. Referendum a jeho aplikaci řeší článek IV.

3.       Při sloučení se s jinou odborovou organizací pozbývají účinnosti body předchozí (1.a 2.).

 

c) Podnikový výbor ZO OSD, nebo jen Podnikový výbor odb.org. (PV)

1.       Základní organizace může být se souhlasem VZO článkem organizační struktury PV.

2.       Podnikový výbor působí jen ve věcech společného zájmu, společných výhod pro členy a navzájem supluje činnost členů PV, při účasti pouze jedním ze členů PV.

3.       členové PV jsou navzájem ekonomicky, personálně, organizačně i právně samostatné subjekty.

4.       Další náležitosti upravuje smlouva-dohoda o vytvoření PV, kterou ratifikují výbory jednotlivých subjektů sdružených v PV.

 

 

 

Článek IV.  Referendum, ankety, petice.

 

1.   Referendum se provede korespondenčním obesláním všech členů hlasovacím lístkem, který posléze vyplněný odevzdá či odešle zpět na adresu sídla ZO OSD Motol. Referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň nadpoloviční většina členů, a ve věci, která je předmětem referenda, se musí shodnout z tohoto počtu alespoň 2/3 respondentů.

2.    Funkcionáři ZO OSD Motol osloví členskou základu formou petice, ankety nebo referenda, jde-li o zásadní kroky týkající se činnosti ZO OSD Motol či změny schváleného rozpočtu. Mohou též ke zjištění postojů členů používat tajný prostor na webových stránkách s např. přístupem určeným pouze členům ZO OSD Motol.

3.   Předseda je oprávněn vypsat cíleně směřovanou anketu k zjištění potřeby vymezení kompetencí zde působících funkcionářů, k zjištění potřeb a zájmů členů a pro zjištění zájmu členů o nabízené benefity a nadstavbové akce organizace. Předseda je oprávněn vypsat ankety formou webové prezentace či zpětné komunikace pomocí SMS či e-mailů, anebo listinnou formou.

 

Článek V. Organizační uspořádání

 

A) Členská schůze.

 

Nejvyšším orgánem ZO OSD Motol je členská schůze (konference), která:

1.       schvaluje základní dokumenty ZO OSD Motol (statut, volební řád, atp.),

2.       schvaluje zásady finančního hospodaření, rozpočtové priority, rozpočet daného roku a kontroluje
čerpání finančních prostředků a nakládání s majetkem, přijímá a ruší vnitřní pravidla pro poskytování náhrad funkcionářům ZO OSD Motol v souvislosti s rozpočtem na daný rok, rozhoduje o provozování podnikatelské činnosti ZO OSD Motol,

3.       rozhoduje o všech důležitých otázkách práce a činnosti ZO OSD Motol,

4.       volí a odvolává své funkcionáře na základě návrhu oprávněných předkladatelů

5.       volí a odvolává revizní komisi na základě návrhu oprávněných předkladatelů,

6.       kontroluje práci svých orgánů a funkcionářů,

7.       rozhoduje o vnitřní org. struktuře, o uvolnění pro činnost a o přidělení kompetencí VZO.

8.       volí delegáty na sjezd DOPRAVY, nebo toto právo deleguje na VZO, navrhuje kandidáty na volené funkce v orgánech SVAZU a navrhuje odvolání těchto funkcionářů.

9.       Členskou schůzi (konferenci) svolává a řídí předseda nebo jím pověřený funkcionář.

10.    Konference postupuje VZO pravomoc pozastavit členství do nejbližší Konference tomu členovi, který neplní povinnosti člena uvedené ve Stanovách OSD ( článek 3 ).

11.    Rozhoduje o sloučení s jinou odborovou organizací.

 

B) Výkonné orgány samosprávy  ( VOSA )

a)      samosprávné Profesní a zájmové sekce.

 

1.   Samosprávné Profesní a zájmové sekce( dále jen sekce ) jsou základním stavebním kamenem ZO OSD Motol. Struktura organizace se odvíjí od činnosti sekcí. Sekce sdružují své členy ve velikosti od tří PRACOVNĚ AKTIVNÍCH (TJ.PLATÍCÍCH 1%, NEBO PAUŠÁL) členů výše. Sekce se ustavují k ochraně a hájení zájmů různých činností, které jiná sekce neposkytuje, nebo poskytuje jinak. V sekci mohou být na přání členů zařazeni i členové, kteří by výkonem své profese jinak byli zařazeni v sekci jiné, VYJMA ČLENŮ PLATÍCÍCH UDRŽOVACÍ PŘÍSPĚVKY, KTEŘÍ JSOU VŠICHNI EVIDOVÁNI V SEKCI „UDRŽOVAČKY“ V případě poklesů členů pod tři má sekce ochranou lhůtu 3měsíce na dosažení minimální členské výše. Poté je rozpuštěna a zbylí členové jsou úředně převedeni do sekce jiné. Sekce musí být rovněž ekonomicky schopná financovat své funkcionáře. Bližší podmínky ekonomické činnosti upravuje finanční směrnice, V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ SAMOSPRÁVĚ DANÉ SEKCE, DLE VZORCŮ VÝPOČTU SCHVÁLENÝCH VZO. NENÍ-LI SEKCE SCHOPNÁ EKONOMICKÉ SAMOSPRÁVY, NEMÁ NÁROK NA VÝKONNÝ MANDÁT(-Y). NENÍ-LI SEKCE PO DOBU ŠEST MĚSÍCŮ SCHOPNA EKONOMICKÉ SAMOSPRÁVY ANI PRO MANDÁT MÍSTOPŘEDSEDY, JE SEKCE SLOUČENA S JINOU, PODLE DOHODY MÍSTOPŘEDSEDY ZA DANOU SEKCI, PŘEDSEDY ORGANIZACE A ZÁSTUPCE ZA SEKCI KAM PŘEVOD PROBĚHNE.

 

2.                   Jednotlivé sekce mají možnost zvolit si svého představitele, nazvat jej dle své úvahy a pověřit jej činnostmi dle svého rozhodnutí. Představitel sekce se stává automaticky MÍSTOPŘEDSEDOU ZO OSD Motol. Tuto sekci také organizuje, řídí a v případě potřeby svolává schůze sekce. Sekce má právo zvolit si vlastní Místní výbor, nazvat jej dle své úvahy a určit funkce pro její členy dle svých potřeb. Svého představitele si sekce volí výhradně pouze mezi členy sekce. Způsob hlasování si určí sekce. Z dané volby poté předloží předsedovi zápis a potvrzení o zvolení podepsaný volební komisí. V mimořádném případě, kdy sekce je delší dobu bez svého představitele, má právo předseda ZO OSD Motol navrhnout VZO či Konferenci ke zvolení prozatímního představitele této sekce ze členů této sekce. Pro zvolení musí obdržet většinu hlasů VZO či Konference. Hlasuje se tajně.

3.    Samosprávnou sekci může operativně a dle nutné potřeby zřídit rovněž svým usnesením Konference a na základě návrhu předsedy na Konferenci tajnou volbou zvolit jejího představitele. Další chod této nové sekce se poté řídí standardem ostatních sekcí.

4.    Sekce může být zrušena pouze se souhlasem VZO, sloučením s jinou sekcí, snížením stavu pod tři členy evidovanými v této sekci, nebo přejmenováním sekce dle rozhodnutí většiny členů této sekce.

5.    Pokud sekce nemá svého funkcionáře přechází veškeré kompetence na předsedu organizace a to až do doby zvolení funkcionáře, jeho podepsáním slibu a převzetím náležitostí a pověření.

6.   Počet mandátních zastoupení se pro Profesní sekce vypočítává POLOLETNĚ, dle stavu členské základny ( k 1.1. a k 1.7.daného roku ). Od počtu mandátních zastoupení se odvíjí i počet příspěvků na řádnou činnost funkcionáře– více viz Finanční směrnice. na telefonní výdaje a operativně propůjčených služebních SIMkaret nutné vzájemné komunikace. O přidělení SIMkaret na konkrétní osoby dle vydaného počtu pro danou Profesní sekci (dle počtu mandátů) rozhoduje Profesní místopředseda. Na každé číslo musí být uzavřena smlouva o propůjčení SIMkarty. Pohledávky nad rámec provozu krizové SIMmkarty (soukr.hovory, SMS apod.) se hradí prvotně z přiděleného příspěvku na telefonní výdaje. Více viz smlouva o užívání služební SIMkarty.

 

b) Určení kompetencí pro sekce

 

1.       Samosprávné Profesní a zájmové sekce mají suverénní postavení v rámci společného působení odborové organizace v činnosti, která je jim vlastní a od jiných sekcí se odlišuje. Mají právo sebeurčení a mají veškeré rozhodovací pravomoci pro jakákoli jednání týkající se jejich členů. Představitel sekce jménem sekce jedná na všech úrovních řízení s managementem. Pokud svou pravomoc v jednotlivém případě, nebo celkově postoupí předsedovi organizace, nebo jinému členů Akční skupiny, nebo PV či zástupci OSD, pak za tuto sekci je oprávněn rozhodovat touto sekcí daný pověřený funkcionář. Ten poté zástupce sekce informuje o výsledcích.

2.       Profesní sekce, působí-li jich více v rámci jednoho podniku, se dohodnou na delegování svých zástupců pro jednání s managementem podniku, je-li pro počet zástupců ze strany managementu stanoven omezující limit. V případě, že sekce nejsou schopni se dohodnout, z navržených představitelů vybere zástupce -pro dané jednání- předseda odb.organizace.

3.       Delegování pravomoci za svou sekci na jiného funkcionáře se provádí písemně, nebo pomocí SMS zprávy. S delegováním musí dotyčný(-á) souhlasit. Pro jednání VZO má představitel sekce právo pověřit hlasování za sebe (sekci) jiného funkcionáře. Pověření musí být písemné, nebo SMS. V případě, že sekce nedelegují rozhodování za svou sekci na jiného funkcionáře a využívají suverenity, jsou její představitelé- místopředsedové odb.organizace- přímo odpovědni za obsazení daných jednání a za výsledky těchto jednání. Na daných jednáních mají tyto sekce právo požadovat jakékoli informace a požadovat jakékoli činnosti směřující ke zlepšení finančních a platových podmínek členů ZO OSD Motol. Jsou partery vedení podniků a firem pro jednání na všech úrovních a o všech záležitostech. Využívají pravomocí odborů danou KS a ZP.

4.       Veškeré sekce mají právo využívat kancelář ZO OSD Motol a její vybavení pro svou práci, přičemž podmínky pro využívání PC a kancel. techniky upravuje rozhodnutí VZO. Sekce mohou požadovat odbornou pomoc svazových specialistů a přidělovat právní pomoc v obecné rovině v pracovně-právní oblasti poskytovanou (např.) RPP ČMKOS.

 

 

C)     Výkonný orgán ZO OSD Motol - Výbor základní organizace-VZO.

 

1.   VZO je po Konferenci nejvyšším výkonným orgánem organizace s právem rozhodování o zájmech, potřebách a činnostech pro členy i o finanční politice a hospodaření organizace.

2.   VZO svolává a řídí předseda ZO OSD Motol nebo jím pověřený funkcionář.

3.   Předseda sestavuje program jednání. Místopředsedové mají právo zařadit své body, které nejsou předmětem programu, v rámci informačního kolečka. Další doplnění programu je možné se souhlasem předsedy.

4.   V případě úmrtí či dlouhodobé neschopnosti vykonávat funkci předsedy déle než 1 měsíc, přebírá automaticky jeho práva a povinnosti I.místopředseda.

5.   VZO má funkcionáře-místopředsedy za profesní sekce přímo zvolené členy dané sekce či konferencí a dále maximálně 9 dalších funkcionářů rozdělených do profesních sekcí, kteří jsou voleni řádnými, mimořádnými či doplňovacími volbami (viz volební řád), tajnou a přímou volbou, zpravidla z více kandidátů. 

6.   Místopředsedu za profesní sekci – může při jednání VZO zastupovat delegovaný náhradník (s mandátem zvoleného náhradníka nebo funkcionáře)– určený profesní sekcí.

7.   Náhradník VZO nastupuje do VZO při uvolnění mandátu a nominací na uvolněný post předsedou. Tuto nominaci poté schvaluje mezi konferencemi VZO.

8.   V sekcích, kde počet mandátů je nižší než počet zvolených funkcionářů, rozhoduje o účasti na VZO s hlasovacím právem vzájemná dohoda na návrh místopředsedy za danou Profesní sekci. Nedojde-li k dohodě, je místopředseda za danou sekci oprávněn nominaci určit.

9.   Sekce, kde počet funkcionářů v Místním výboru je nižší než tři, mohou se souhlasem místopředsedy za tuto Profesní sekci konzultovat svůj postoj předem, nebo elektronicky a své připomínky a návrhy k projednání hlasovací právo udělit funkcionáři ze své Profesní sekce, nebo z jiné Profesní sekce, pokud i ten s tím souhlasí.

10.    Nasazení do funkcí takto zvolených funkcionářů a jejich kompetence:

 

a)        Předseda/kyně ZO OSD Motol je Statutární zástupce organizace a člen svazových orgánů, orgánů PV a jiných, vyplívající z mandátu předsedy.

      

·         PŘEDSEDA MÁ VE VZO PŘÍMO VYHRAZENÝ MANDÁT, přímý mandát člena AS. 

·       Předsedu volí a odvolává Konference. Volen je z již zvolených funkcionářů.

·       Předseda musí být znalý odborové tématiky, mít k dispozici kontakty na operativní řešení problémů, na svaz, na vzájemné prvky řízení s další(mi) OO atp.. Předseda musí v dostatečné míře ovládat PC, být dosažitelný po mobilu či zajistit přesměrování na pověřeného místopředsedu. Taktéž musí dát všeobecně k dispozici kontakty (e-mail, telefon atp.) Předpokladem pro činnost je schopnost řízení VZO a v případě potřeby účast na odborných jednání všech stupňů se znalostí dané problematiky a na příslušných školeních.

·       Předseda je oprávněn jednat jménem organizace ve všech záležitostech, které nejsou specifického zaměření a nepodléhají samosprávě sekcí.

·       Předseda je oprávněn jménem organizace uzavírat smlouvy a jednat jménem organizace. Předseda nese odpovědnost za právní dopady činnosti organizace.

·       Předseda může jednat i jménem dané sekce, je-li k tomuto jednání zmocněn danou sekcí, nebo nemá-li tato sekce svého funkcionáře.

·       Hlavní náplní předsedy je zajišťovat chod a činnost organizace, která je společná všem členům organizace.

·       Předseda má dispoziční právo k nakládání s prostředky dle Stanov OSD, ekonomické směrnice OSD a finanční směrnice ZO OSD Motol.

·     Předseda je oprávněn udělit příspěvek pořadatelům akcí, za náborovou činnost až do výše 1.000,-Kč z fondu předsedy, tvořeného dle vzorce – viz finanční směrnice.

·      V operativně potřebných, neodkladných či pro organizaci výhodných záležitostech, při sociální potřebnosti členů, v mimořádné a kalamitní situaci a při jubileích a výročích  je předseda oprávněn k výplatě dávky až do výše 10.000,-Kč. Spolu s hospodářkou pak do výše 15.000,- Kč. Nad tento limit podléhá výše schválení vždy VZO či Akční skupině.

·    Předseda stanovuje jednotlivým funkcionářům výši příspěvku za jejich řádnou činnost funkcionáře, v rozsahu 0-210,-Kč na jednotlivce.

 

b)        Místopředsedové/-kyně  za profesní sekce

 

·     volí je a odvolávají členové dané profesní sekce. K volbě je, na základě pohovoru a zájmu o tuto činnost, nominuje předseda organizace. Úvodní nastavení, odůvodněné změny a doplnění provádí Konference. V případě, že se nedaří zvolit profesního místopředsedu, dle výše uvedených pravidel do tří měsíců od vzniku potřeby jeho zvolení a je-li známý zájemce o tuto činnost, volbu na návrh předsedy provede poté VZO. Mandát je platný do data nejbližší konference, která dále rozhodne.

·     Místopředseda musí být znalý profesní tématiky, mít k dispozici kontakty na operativní řešení problémů, na svaz aj. Místopředseda řeší problematiku sekce, přidělené úkoly od předsedy, musí ovládat základy PC gramotnosti a být dosažitelný po mobilu.  Taktéž musí dát všeobecně k dispozici kontakty (e-mail, telefon atp.). Předpokladem pro činnost je řádná docházka na VZO a odborné jednání dané profese.

·     Z místopředsedů za samosprávné sekce je následně volen druhý statutární zástupce organizace– I.místopředseda (po předsedovi, který je volen na Konferenci všemi přítomnými členy) a to Výborem základní organizace. Návrh na zvolení či na odvolání I.místopředsedy podává předseda ZO OSD Motol. Obvykle se respektuje právo na tento post pro největší sekci. Ke zvolení či odvolání musí kandidát obdržet většinu kladných hlasů z hlasů VZO. Hlasuje se zásadně tajně, hlasovacími lístky. 

·     Kompetence I.místopředsedy jsou dány Stanovami OSD a vnitřními předpisy ZO OSD Motol. Dotyčný(-á) má dispoziční právo k nakládání s prostředky dle Stanov OSD, ekonomické směrnice OSD a finanční směrnice ZO OSD Motol. V případě dovolené, výjezdního zasedání či školení, či při delší nemoci supluje kompetence předsedy a z jeho pověření uzavírá smlouvy a dohody jménem organizace. Dále si plní své povinnosti vyplívající z funkce představitele dané sekce.

 

                  

                c)     Organizační (výkonné) mandáty jsou obsazeny dle aktuálních potřeb a činností.


Organizační mandáty
jsou tvořeny operativně, dle potřeb organizace a pro zajištění jejího řádného chodu a pro koordinaci činností v rámci dohod o spoluprácí mezi OO. Voleni jsou ze zvolených funkcionářů, kteří nejsou místopředsedy a z náhradníků funkcionářů. Dosazuje je na návrh předsedy Výbor základní organizace, odvolává je předseda, který VZO následně toto odvolání zdůvodní. Pro obsazení volných pozic, org. mandátů i pro doplnění volných pozic náhradníků, se přihlíží k poměrnému zastoupení dle procentuelního klíče členské základny a dále ke schopnostem kandidátů na daný post. Daná sekce nesmí ve VZO překročit max. mandátní limit daný volebním kvórem. Výpočet volebního kvóra – viz Volební řád.

 


d)
Zastupování PŘI DOČASNÉM OBSAZENÍ výkonných mandátů určuje předseda.

 

D) Akční krizová skupina  (AS ).

 

 

o    Akční krizová skupina je tvořena předsedou ZO OSD Motol, hospodářkou a všemi místopředsedy všech sekcí, kteří jsou vybaveni telefonem s odborovou simkartou pro SMS a volání zdarma.

o    Akční krizová skupina je oprávněna přijmout rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu.
    Pro operativní a nutné rozhodnutí je předseda oprávněn vyvolat hlasování Akční skupiny formou per-rollam pomocí mobilních technologií. O výsledku hlasování je poté obeznámen celý VZO, který může na svém zasedání svým hlasováním dané rozhodnutí negovat a rozhodnout jiným způsobem. Hlasování je vyhodnoceno nejdéle po 24hodinách (v případě jednoznačnosti došlých odpovědí posléze) a rozhodnutí se určí poměrem z došlých hlasů ANO/NE. Většina z došlých hlasů rozhodne. Je-li výsledek nerozhodný, je oprávněn rozhodnout předseda.

o    Akční krizová skupina je oprávněna disponovat s účtem a to vždy v kombinaci určených členů a razítka. Oprávněné osoby k dispozici s účtem a s pověřením správy účtu a uzavírání finančních dohod určuje VZO svým rozhodnutím. Tito funkcionáři pověření rozhodnutím VZO mohou vykonávat veškeré finanční kroky se správou s účtem a to vždy v kombinaci LIBOVOLNÝCH DVOU ZE JMENOVANÝCH OSOB a úředního razítka. Daná pověření se zakládají do archivu organizace.

       POVĚŘENÍ O DISPOZICI S ÚČTEM ORGANIZACE, ODSOUHLASENÉ VZO, PODEPISUJE  PŘEDSEDA, ZAPISOVATEL, A MINIMÁLNĚ DALŠÍ DVA FUNCIONÁŘI VZO. K POVĚŘENÍ JE PŘIKLÁDÁN ZÁPIS Z PŘÍSLUŠNÉHO VZO, KTERÝ O POVĚŘENÍ ROZHODL.

E) Revizní komise (RK).

 

· Revizní komise má minimálně 3 členy.

· Revizní komise je volena členskou schůzí (konferencí) - viz volební řád.

· Člen revizní komise nemůže být zároveň funkcionářem ZO OSD Motol a naopak. Může být
    náhradníkem funkcionářů, tj. neaktivním, zvoleným funkcionářem.

· Revizní komise kontroluje hospodaření ZO OSD Motol a majetkové vztahy ZO OSD Motol.

· Revizní komise plní další úkoly, které jí byly svěřeny rozhodnutím členské schůze.

 

F) Hospodář-hospodářka (dále jen hospodářka).

 

1.       Hospodářka má přímý výkonný mandát funkcionáře VZO.

2.       Hospodářku volí VZO tajnou volbou. K volbě ho může navrhnout kterýkoli funkcionář VZO.

3.       Hospodářka musí být členem ZO OSD Motol a nesmí být členem jiné odborové organizace,  
 která působí v podnicích souběžně se ZO OSD Motol, .

4.       Hospodářka nesmí být předsedou, ani místopředsedou organizace. Hospodářka má právo spolurozhodování ve VZO, AS, pro výkon služby obdrží hrazený paušál na mobil v síti ZO OSD Motol (dle dané smlouvy s operátorem uzavřené organizací) a má nárok na úhradu příspěvku za řádný výkon funkcionáře při účasti na VZO, jako ostatní funkcionáři VZO.

5.       Předseda má právo, ve smyslu Pravidel odměňování, příležitostně a za zvýšenou aktivitu související s činností hospodářky, udělit mimořádný finanční příspěvek.

6.        Hospodářka se volí na období do konce řádné doby zvolených funkcionářů VZO. Po nových volbách do VZO volí VZO hospodářku novou volbou.

7.       Hospodářka má na starosti : 

·     majetek organizace, jeho evidenci a kontrolu,

·     evidenci hotovostních operací a výdej provozních záloh,

·     evidenci bezhotovostních operací a jejich zúřadování,

·     zpracování návrhu rozpočtu pro VZO,

·     převzetí vyúčtování provozních záloh a zaevidování údajů, zprávu pro VZO o vyúčtování akcí atp.,

·     zpracování daňového přiznání (nulové) pro FÚ Praha 5,

·     výpočet odvodu na OSD a zajištění bezhotovostního převodu, obdobně zajištění převodu u pojištění

·       a jiných plateb na OSD,

·     zajištění převodu plateb za telefonní služby v síti funkcionářů,

·     jiné převody dle momentální potřeby určené VZO či v rámci kompetencí předsedou či
        z kompetence hospodářky,

·      výdej příspěvku na telefonní výdaje za řádnou činnost funkcionáře při účasti funkcionářů na VZO,

·     přijetí příspěvků a plateb v hotovosti- jejich uložení na účet – evidence z výpisu účtů,

·     jiné finanční potřeby a činnosti dohodnuté na VZO

 

8.           Hospodářka finanční transakce provádí v rozsahu svého pověření, dle finanční směrnice OSD po podpisu dvou pověřených osob a služebního razítka.

9.           Hospodářka po zvolení do funkce skládá slib. Při porušení slibu její mandát zaniká.

10.        Hospodářka funkci předává uplynutím mandátu, nebo při abdikaci do rukou pověřené osoby. Vždy předloží všechna vyúčtování a hotovost, evidenci majetku a další potřebné kroky.

11.         Za správné hospodaření je hospodářka odpovědná dle zákonných norem a podepíše svou trestně-právní odpovědnost za svěřenou činnost. 

 

Článek VI.   předpoklady pro činnost funkcionáře

 

 

1.       Funkcionář pověřený pro danou činnost plně odpovídá za kvalitu plnění této činnosti.

2.       Funkcionář je oprávněn jednat jménem organizace v dané problematice a přijímat rozhodnutí. Svou činnost a svá rozhodnutí pravidelně sděluje na VZO. VZO a předseda jej může dočasně pověřit i jinými úkoly, jsou-li v zájmu organizace a nevykonává-li je jiný funkcionář.

3.       Předseda organizace je oprávněn VZO navrhnout jakéhokoliv funkcionáře, který řádně nevykonává svou funkci a neúčastní se dlouhodobě jednání VZO, přeřadit z aktivní funkce na pozici náhradníka a na uvolněný post navrhnout ke zvolení jiného zájemce z řad náhradníků, nebo již aktivních funkcionářů. Ke schválení návrhu je třeba souhlas většiny členů VZO v tajném hlasování. O změně je informována nejbližší Konference. Přeřazený funkcionář má právo na Konferenci žádat o změnu tohoto rozhodnutí. V tomto případě poté rozhodne Konference hlasováním aklamací. Přeřazením do pozice náhradníka VZO nepřichází dotyčný o pozici funkcionáře- viz volební řád.

4.       Funkční období funkcionářů ZO OSD Motol je 5 let- počínaje dnem voleb do VZO.

5.       Funkcionáři ZO OSD Motol se scházejí na pravidelných schůzích VZO vždy první středu v měsíci, obvykle v sídle organizace, zúčastňují se dále jednání komisí provoznětechnického, technicko-ekonomického, bezpečnostního, škodového, personálně-organizačního apod. zaměření, včetně příslušných připomínkových řízení i jednání s představiteli ostatních odborových organizací a zaměstnavatele. 

6.        Profesní sekce mohou své specifické problémy projednávat v místě tam, kde je největší počet členů této sekce. K tomuto účelu využijí prostor přidělených nebo pronajatých. S ÚHRADOU PRONÁJMU Z PROSTŘEDKŮ ODBORŮ musí vyjádřit souhlas VZO.

7.       Funkcionáři pro služební a odborovou korespondenci využívají e-mailový server organizace a adresu  primeni@zoosdmotol.cz , Funkcionáři -po dohodě s předsedou či odpovědným funkcionářem za webový server-  jsou oprávněni publikovat na serveru organizace své názory a sdělení a to na webové stránce www.zoosdmotol.cz v sekci hlavní stránka, nebo v sekci samosprávných sekcí, kde jsou rovněž oprávněni mít vlastní nezávislý server na který je z hlavní stránky přesměrování. Za vlastní server je odpovědný představitel sekce, za server organizace předseda, nebo pověřený funkcionář, který podepíše svou trestně-právní odpovědnost za svěřenou činnost. 

8.       Předseda organizace, na žádost funkcionářů, rozesílá hromadné sms zprávy pomocí systému operativní SMSinformovanosti členů. V rámci technických možností je povoleno informovat členskou základnu s jejich souhlasem i na jejich registrované e-maily.

9.       Krátkodobé uvolnění funkcionářů ZO OSD Motol na jednání související s výkonem jejich funkce v ZO OSD Motol a náhrada mzdy za dobu takového jednání, se řídí vnitřními pravidly odměňování funkcionářů ZO OSD Motol a KS jednotlivých podniků.

10.     Etický kodex funkcionáře. Všichni funkcionáři jsou povinni při vzájemné komunikaci mezi sebou a vůči členům komunikovat v mezích slušnosti. Názorová polemika a různost postojů nesmí být funkcionářem doprovázena použitím vulgarismů. Porušení etického kodexu řeší Výbor základní organizace, který uděluje za porušení pokutu ve výši 100,- až 1.000,- Kč, splatné do 30ti dnů na účet ZO OSD Motol. Výši pokuty určí výbor s přihlédnutím k závažnosti, intenzitě a frekvenci porušení kodexu. Pokud pokutu funkcionář nezaplatí, jsou mu zastaveny výhody vyplývající z výkonu funkce. Žádost o projednání porušení kodexu funkcionářem (vyjma předsedy) a členem Revizní komise  podává VZO předseda na kterého se může obrátit příslušný funkcionář. Stížnost na předsedu podává VZO k projednání předseda Revizní komise, na kterého se může obrátit kterýkoli příslušný funkcionář. Z projednání a přijatých opatření se vyhotovuje záznam v zápisu z daného VZO.

11.    Veškeré zápisy z VZO a z akcí pořádaných odborovou organizací jsou k dispozici na webové stránce organizace www.zoosdmotol.cz , Na webové stránce organice jsou umístěné i veškeré časopisy vydávané odborovou organizací.

12.    Funkcionář je povinen zaslat do redakce časopisu aktuální podobenku v případě změny vizáže oproti minulým fotografiím, tak, aby mohl být členy odborové organizace snadno identifikován.

 

článek VII.   Jednací řád 

1.   ROZHODOVÁNÍ A STANOVENÍ DANÝCH USNESENÍ PŘIJÍMAJÍ NA VZO ZÚČASTNĚNÍ FUNKCIONÁŘI. OPERATIVNÍ  ROZHODOVÁNÍ PŘÍSLUŠÍ AKČNÍ SKUPINĚ. Schůze VZO je usnášeníschopná, je-li přítomna více než polovina funkcionářů ZO OSD Motol nebo většina členů Akční skupiny, nebo POKUD NEPŘÍTOMNÍ PŘEDEM PÍSEMNĚ VYJÁDŘÍ NESOUHLAS S ROZHODOVÁNÍM NA VZO BEZ JEJICH PŘÍTOMNOSTI. POKUD NEVYJÁDŘÍ PŘEDEM NESOUHLAS, JSOU NEZÚČASTNĚNÍ POČÍTÁNI JAKO HLASY ZDRŽEL SE. PRO ROZHODOVÁNÍ VE VZO JSOU PRO VÝPOČET % ROZHODUJÍCÍ VÝHRADNĚ HLASY ANO-NE PODLE BODU NÁSLEDUJÍCÍHO.

 

1.  ROZHODOVÁNÍ jménem odborové organizace A STANOVENÍ DANÝCH USNESENÍ platných pro všechny členy odborové organizace PŘIJÍMAJÍ NA VZO ZÚČASTNĚNÍ FUNKCIONÁŘI.

OPERATIVNÍ  ROZHODOVÁNÍ PŘÍSLUŠÍ AKČNÍ SKUPINĚ. Nejbližší VZO je následně oprávněn danou záležitost revokovat, nebo se k záležitosti  již nevyjadřuje a bere ji na vědomí.

 

Schůze VZO je usnášeníschopná, je-li přítomna více než polovina funkcionářů ZO OSD Motol nebo většina členů Akční skupiny

Dojde-li k situaci, že není splněna ani jedna z podmínek, je předseda oprávněn nahradit VZO operativní Konferencí s pozvanými delegáty, zastupujícími dle určeného klíče, všechny členy Odborové organizace. Klíč k delegování určí předseda za pomoci Akční skupiny, formou delegování per-rollam. Operativní Konference nenahrazuje pravidelnou únorovou členskou schůzi(Konferenci) všech členů majících o tuto účast zájem. Při operativní Konferenci platí ustanovení STANOV OSD o usnášeníschopnosti. Operativní Konferenci svolá předseda v termínu co nejkratším od doby ukončení VZO pro neusnášeníschopnost.

 

2.   Schůze VZO přijímá rozhodnutí po ukončení diskuse k předmětnému bodu jednání a to nadpoloviční většinou PŘÍTOMNÝCH hlasů. Je-li výsledek hlasování nerozhodný, je oprávněn rozhodnout předseda.

3.   Rozhoduje-li schůze VZO o větším objemu peněžních prostředků, tj. 10.000,- a více, přijímá rozhodnutí 2/3 většinou zúčastněných funkcionářů.

4.   Společně plánované akce a činnosti přijaté a realizované s jinou organizací VZO podpoří aktivně svou účastí, finančně dohodnutou částkou i organizačně.

5.   Z projednání a přijatých opatření se vyhotovuje záznam v zápisu z daného VZO.

6.   Předseda zahajuje a končí VZO. Předseda, nebo předsedající při předání řízení schůze, je oprávněn jednání VZO přerušit na nezbytně nutnou dobu, je-li jednání narušováno a není-li zřetelné vyjádření se některého funkcionáře. Po zklidnění jednání se znovu pokračuje, do vyčerpání všech bodů programu.

 

 

článek VIII.    Pravidla odměňování funkcionářů

  Všichni funkcionáři ZO OSD Motol zůstávají v pracovním procesu. Žádný není trvale uvolněn pro činnost odborového funkcionáře. Uvolnění a náhrady řeší  ZP a KS a tato vnitřní norma.

1.   Financování schůzovného  příspěvku za řádnou činnost funkcionáře ZO OSD Motol.
 

Každému funkcionáři ZO OSD Motol lze poskytnout příspěvek za řádnou činnost funkcionáře  na telefonní výdaje s výší určenou vzorcem výpočtu finanční směrnice a to vždy při jeho účasti na  jednání Výboru základní organizace  předsedou, v rozsahu  0-210,-Kč měsíčně na jednotlivce.

Tato částka je přiměřená příspěvku na dopravu, stravu, na výdaje na telefon při práci se členy, atp. Tuto částku vyplácí hospodář(-ka) ZO OSD Motol, nebo jím pověřený funkcionář a to výhradně na převážně po jednání Výboru základní organizace oproti podpisu prezence, tak aby tím nebyla narušena činnost VZO. Tato částka může být dále Výborem Základní Organizace poměrně snížena, výplata posunuta či částka zrušena, pokud finanční hospodaření organizace neumožňuje tuto částku v plné výši vyplatit či funkcionář – z rozhodnutí VZO- nevykonával svou činnost řádně, nebo je dlužníkem vůči organizaci.

 

2.   uvolnění / refundace v průměru mzdy a překážka na straně zaměstnavatele.

 

Funkcionář ZO OSD Motol (mimo uvolnění dle KS viz níže) je uvolněn z prostředků organizace (ze sponzor. daru) ze svého pracovního procesu a refundován, jen je-li to nezbytně nutné pro zajištění dané akce a nelze jeho účast zajistit změnou v jeho pracovní době- přidělením jiné směny v jinou dobu či přesunem směn. Souhlas s refundací funkcionáře musí vyjádřit na tiskopis zaměstnavatele písemnou formou a potvrdit předseda.

Předseda či pověřený funkcionář je v souladu s KS  a ZP uvolněn na jednání a jiné akce mezi zaměstnavatelem a odbory, přičemž tuto dobu hradí zaměstnavatel jako překážku v práci v souladu s KS a ZP. Obdobně se postupuje při svazových akcích, které hradí svaz.

Dle KS zaměstnavatel rovněž hradí předsedovi vymezený počet hodin uvolnění pro jeho práci ve prospěch organizace. O čerpání a evidenci těchto hodin rozhoduje předseda. Náhrada mzdy v těchto uvedených případech není z prostředků organizace.

3.   jiné odměny, příplatky , atp.

 

 

 Předseda ZO OSD Motol může ve smyslu svých kompetencí a pravidel s nakládáním s finančními zdroji udělit za činnost pořadatele či obdobné práce na akcích pro odboráře ZO OSD Motol, náhrady až do výše 1.000,-Kč. Členská schůze (Konference) ZO OSD Motol, popřípadě VZO v rámci rozpočtu či předseda v rámci finančního limitu může schválit dle výše předloženého čerpání rozpočtu i jiné, paušální náhrady (například příspěvek na telefon) v odůvodněných případech ( při zajišťování rekreací, sportovních akcí, náboru nových členů, apod.).

PŘEDSEDA ORGANIZACE je oprávněn udělit zvláštní příspěvek na činnost funkcionáře v závislosti na velikosti dané spravované sekce, podle vytíženosti činností a aktivity daného funkcionáře, dle předem stanoveného klíče, který oznámí vždy v prvním a třetím čtvrtletí daného roku.  Výši celkového objemu prostředků k následnému rozdělení schvaluje VZO.

 

 

Článek IX. Volební řád –

 

Volby funkcionářů ZO OSD Motol se konaly v únoru 2005 a poté jsou v PĚTILETÝCH cyklech dle stanov OSD. Volební systém vychází ze stanov svazu a struktury ZO OSD Motol.

1.   Vždy 30 dní před volbami funkcionářů do VÝBORU ZÁKLADNÍ ORGANIZACE (DÁLE JEN VZO) bude vypočten maximální počet mandátů pro jednotlivé sekce daný profesním zastoupením členské základny.

2.   PODLE PŘEPOČTU MANDÁTŮ K 1.1. A 1.7. DANÉHO ROKU, SE TAKÉ ODVÍJÍ ZASTOUPENÍ FUNKCIONÁŘŮ – VIZ JINÉ BODY STATUTU- FINANCOVÁNÍ VZO A POČTU MANDÁTŮ.

3.   Počet mandátů funkcionářů ve VZO OSD Motol je: maximálně 9 VÝKONNÝCH MANDÁTŮ + MANDÁT HOSPODÁŘ(-KY) + počet místopředsedů za příslušné profesní sekce, které si volí členové profesní sekce přímou a tajnou volbou. Počet VÝKONNÝCH MANDÁTŮ (vyjma zmíněných místopředsedů za profesní sekce) = volba ze 100% členské základny ZO OSD Motol. Tyto funkcionáře volí všichni členové ZO OSD Motol, vyjma hospodáře(hospodářky), kterého(kterou) volí VZO. Funkcionáři po jeho zvolení může jeho mandát zrušit pouze konference, vyjma hospodáře(hospodářky), kterého(kterou) odvolává VZO, a to tajnou volbou nadpoloviční většinou hlasů ze všech hlasů zúčastněných oprávněných voličů na základě návrhu oprávněných předkladatelů. Funkcionáři jsou aktivní funkcionáři - nasazení a vykonávající  výkonné pozice a dále jejich případní náhradníci,  kteří se mohou zapojit do výkonu rozhodovacích pravomocí až po dosazení na uvolněný výkonný mandát (např. při rezignaci či úmrtí funkcionáře, NEBO PŘI JEHO ODVOLÁNÍ KONFERENCÍ). Součet míst náhradníků a výkonných funkcionářů nesmí překročit max. mandátní číslo.

4.   Při řádných volbách musí být jmenný seznam kandidátů na funkcionáře VZO zveřejněn nejpozději 20 dní před volbami funkcionářů do VZO.

5.   Zájemci o kandidaturu na funkcionáře se přihlásí nejpozději do 30ti dní před volbami do VZO vyplněním příslušného formuláře a jeho odevzdáním předsedovi ZO OSD Motol, jenž příjem potvrdí.

6.   Každý člen ZO OSD Motol MÁ PRÁVO OBDRŽET 2 hlasovací lístky. na hlavním – bílém - abecedně seřazený jmenný seznam všech kandidátů na funkcionáře, na sekčním – barevném - jmenný seznam s kandidáty do sekce V KTERÉ JE AKTUELNĚ EVIDOVÁN.

7.   Volební právo. Právo volit má každý člen registrovaný v ZO OSD Motol uvedený ve výpisu členů řádně platících členské příspěvky. Reklamaci na absenci v seznamu lze uplatnit u předsedy ZO OSD Motol na základě nezávislé evidence v ZO OSD Motol na účtárně.

8.   Kandidatura. Právo kandidovat, na funkcionáře ZO OSD Motol má každý člen registrovaný v ZO OSD Motol, pokud není zároveň  členem jiné odborové organizace v podniku, kde ZO OSD Motol působí souběžně s jinou organizací a to vyplněním příslušného formuláře. Tento bod se nevztahuje na orgány společného řízení OO a jejich zastřešující - nadstavbové prvky. Se souhlasem VZO může být funkcionář členem i jiné organizace, je-li to nutné pro plnění stanoveného úkolu či v rámci společných akcí a projektů.

9.   Způsob volby – na hlavním – bílém - hlasovacím lístku.  Každý člen registrovaný v ZO OSD Motol volí maximálně 10 kandidátů a to zakroužkováním, zaškrtnutím či jiným zřetelným způsobem ZE VŠECH abecedně seřazených kandidátů. Neplatný je ten lístek, na němž není označen alespoň 1 kandidát, nebo je zde označeno více než 10 kandidátů.

       Způsob volby - na sekčním – barevném - hlasovacím lístku. Každý člen volí mezi kandidáty ze svých zástupců v dané sekci. Počet kandidátů je určen kvórem a na hlasovacím lístku JE POČET KVÓRA zřetelně vyznačen. Neplatný je hlasovací lístek, kde není zakroužkován, zaškrtnut či jiným zřetelným způsobem označen alespoň 1 kandidát, nebo je označeno více kandidátů, než je maximální počet mandátů pro danou sekci.

10.    Volba místopředsedy za profesní sekci: při řádných volbách určuje místopředsedu pořadí z hlasování na sekčním lístku. V případě vzniku nové profesní sekce lze místopředsedu zvolit DOPLŇOVACÍ VOLBOU mezi členy příslušné sekce a to mezi kandidáty, kteří se o tento post ucházejí. Možnost kandidovat musí být umožněna všem členům sekce, včas zveřejněna a musí být včas určen termín volby po konzultaci se členy příslušné profesní sekce. Volba se poté provádí zásadně tajnou a přímou volbou. Zvolen je ten kandidát, který obdržel nejvíce hlasů, minimálně však 50% + 1 hlas z celkového počtu členů příslušné sekce, pokud je zvolen princip korespondenční volbou (poštou či elektronicky), počítá se příslušné procento z dorazivších hlasů. Je však třeba obeslat všechny členy sekce kevidovaných k datu volby a dát jim právo a možnost volit. Nedojde-li takto ke zvolení místopředsedy za příslušnou profesní sekci, volba se opakuje stejným postupem v nových volbách, v novém termínu, s možností nových kandidatur. Počet možných nových voleb není omezen. Do zvolení svého místopředsedy se členové s profesními problémy obracejí přímo na předsedu, KTERÝ PŘEBÍRÁ veškeré kompetence. V případě, že dojde k situaci, že není zvolen žádný kandidát za danou sekci, je předseda oprávněn pověřit vedením sekce toho kandidáta, který získal ve volbách dané sekce nejvíce hlasů, avšak minimálně 1/3,  a to až do konání mimořádných voleb. Mimořádné volby musí proběhnout nejpozději do konce daného roku. Změna na postu místopředsedy za profesní sekci je možná rozhodnutím konference jakožto nejvyššího orgánu organizace.  Návrh na změnu v čele profesní sekce předkládá konferenci předseda a tuto změnu odůvodňuje (NAPŘ. DL. NEMOC). Konference poté hlasováním (většinou přítomných) změnu schválí, či ji neschválí a ponechá stávající stav.  KAŽDOU VOLBU MUSÍ SVÝMI PODPISY NA PŘÍSLUŠNÉM FORMULÁŘI POTVRDIT VOLEBNÍ KOMISE, SLOŽENÁ MINIMÁLNĚ ZE TŘÍ ČLENŮ DANÉ SEKCE.

11.    ZMĚNA NA POSTU MÍSTOPŘEDSEDY JE MOŽNÁ I PO ODSTOUPENÍ STÁVAJÍCÍHO MÍSTOPŘEDSEDY. POTÉ PROBĚHNE NOVÁ VOLBA DLE BODU PŘEDCHOZÍHO.

12.    Při vzniku nové profesní sekce se automaticky přepočítávají mandáty v sekcích. Počet výkonných mandátů se přepočítává k 1.1. a 1.7.daného roku. Je-li kvóta pro přidělené výkonné mandáty zaplněna a nová sekce, mimo tyto termíny vznáší (dle nároků na mandáty) na pozice výkonných mandátů nárok, je data nejbližšího přepočtu stav výkonných mandátů ve VZO neměnný a novou sekci zastupuje pouze místopředseda.

13.    Funkcionáři jsou voleni na dobu určenou mandátem a přechod do jiné profese během výkonu mandátu, nebo odchod do důchodu nemá na výkon jejich mandátu vliv. Funkcionář může být při přechodu do jiné sekce přeřazen na výkonný mandát sekce do které přechází a to tehdy, pokud je mandát příslušné profesní sekce neobsazený.

14.    Zvolený náhradník nastupuje do VZO na uvolněný mandát dané sekce za kterou byl zvolen, NEBO ZASTUPUJE MÍSTOPŘEDSEDU SVÉ SEKCE, POKUD TEN NENÍ SÁM PŘÍTOMEN.

15.    Výsledek hlasování – vyhodnocení. Kandidáti, kteří ve volbách obdrží nadpoloviční většinu možných hlasů z celkového počtu odevzdaných bílých-hlavních- hlasovacích lístků, jsou zvoleni a dosazeni do pořadníku mandátních míst v dané sekci, za kterou kandidovali, pokud nepřekročí kvórum pro svou sekci. Pořadí dosazování do mandátů se přihlíží k  počtu hlasů, od nejvíce k nejnižšímu, avšak alespoň s 50% hlasy získanými z hlasů odevzdaných. PŘI ZAŘAZOVÁNÍ DO POČTU MANDÁTŮ PŘÍSLUŠNÉ SEKCE. Zbylí-neúspěšní kandidáti se stávají náhradníky-musí však překročit zisk 50% získaných hlasů. Sekční kvóra jsou nadřazena celkovému počtu získaných hlasů jiných kandidátů, jiných sekcí.

16.    Pořadí hlasů ze sekčních hlasovacích lístků při řádných (mimořádných) volbách určí místopředsedu ZO OSD Motol za danou sekci. Pozici místopředsedy ZO OSD Motol za danou sekci může dotyčný odmítnout. Pozice poté přechází na dalšího v pořadí v počtu obdržených hlasů v dané sekci.

17.    Doplnění funkcionářů ZO OSD Motol při nenaplnění stavu po sečtení hlavních-bílých-hlasovacích lístků. Pokud by nastala situace, že po vyhodnocení hlavních-bílých- hlas. lístků nedojde k naplnění míst funkcionářů ZO OSD Motol s přihlédnutím ke kvóru do sekcí, doplní se daná sekce dle vyhodnoceného seznamu ze sekčního hlasování-barevné hlasovací lístky. Podmínkou je, aby dotyčný kandidát získal alespoň 50% hlasů v sekci, za kterou kandidoval. Doplnění se provádí od kandidáta s nejvíce získanými hlasy po nejnižší počet získaných hlasů, avšak ne méně než 50% z odevzdaných hlasů v dané sekci.

18.    Nenaplnění části mandátů funkcionářů ZO OSD Motol. Pokud ani tímto způsobem nedojde k naplnění mandátů funkcionářů v ZO OSD Motol, avšak počet zvolených členů VZO je alespoň 5, MŮŽOU PROBĚHNOUT doplňující volby na nejbližší konferenci ZO OSD Motol z kandidátů, kteří se přihlásí nejpozději do 14dnů před konferencí a to vyplněním příslušného formuláře (bod 27) a jeho odevzdáním předsedovi ZO OSD Motol, jenž převzetí potvrdí. Obdobně se postupuje, pokud dojde např. k úmrtí funkcionáře(-ů). Volební systém určí příslušná konference, vždy se použije přímá a tajná volba.

19.    Nenaplnění většiny mandátů funkcionářů ZO OSD Motol. Pokud by nastala situace, že po řádných volbách do ZO OSD Motol nedojde k naplnění alespoň  5ti mandátů, budou volby zopakovány do 60ti dnů ode dne řádných voleb. Do té doby pokračuje mandát současného VZO (Výboru základní organizace). Zájemci o novou kandidaturu se přihlásí vyplněním formuláře a jeho odevzdáním předsedovi ZO OSD Motol, jenž příjem potvrdí, V TERMÍNU URČENÉM VZO. Seznam přihlášených kandidátů bude zveřejněn NA NÁSTĚNKÁCH POMOCÍ INFOSMS A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ODBOROVÉ ORGANIZACE. Obdobně se postupuje, pokud dojde např. k úmrtí funkcionáře(-ů).

20.    Ustavující schůze nově zvoleného orgánu ZO OSD Motol. Zvolení funkcionáři ZO OSD Motol se ujímají své funkce po podepsání slibu na ustavující schůzi, jež se koná do 30ti dnů ode dne voleb. Schůzi svolává dosavadní předseda ZO OSD Motol, který schůzi předsedá a to až do zvolení nového předsedy. Schůze se účastní též dosavadní hospodář. Bývalý předseda ZO OSD Motol, není-li opětovně zvolen, a bývalý hospodář, není-li opětovně zvolen, jsou povinni předat funkci a náležitosti do 30ti dnů ode dne voleb. PŘEDAJÍ JE NOVÝM FUNKCIONÁŘŮM, NEBO do rukou předsedy Revizní komise ZO OSD Motol.

21.    Volby I. místopředsedy ZO OSD Motol. Volba se provádí zásadně tajnou volbou na schůzi VZO. I. místopředsedu navrhuje a nominuje do voleb předseda.  Odvolat I. místopředsedu může pouze VZO na návrh předsedy ZO OSD Motol. Ke zvolení či odvolání (při volbě o odvolání) I. místopředsedy je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů z hlasů ANO/NE všech ZŮČASNĚNÝCH funkcionářů VZO. I. místopředseda může být současně místopředsedou za profesní sekci.

22.    Volby předsedy ZO OSD Motol. Předseda ZO OSD Motol je volen tajnou volbou přítomnými členy ZO OSD Motol na konferenci ZO OSD Motol ze zvolených funkcionářů ZO OSD Motol majících o tuto funkci zájem. Odvolat předsedu může pouze konference, na návrh  I.místopředsedy či dvou a více místopředsedů za profesní sekce. Ke zvolení či odvolání (při volbě o odvolání) předsedy je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů ze všech hlasů zúčastněných oprávněných voličů na Konferenci.

23.    POSTUP VOLBY PŘEDSEDY ZO OSD MOTOL: Po vyhodnocení odevzdaných hlasů a zveřejnění výsledků voleb DO VZO se zvolí PŘEDSEDA a to z kandidátů – JIŽ zvolených funkcionářů – jež o tuto funkci mají zájem. Volba se provede tajnou volbou mezi VŠEMI ZÚČASTNĚNÝMI ČLENY na ČLENSKÉ schůzi (KONFERENCI) ZO OSD MOTOL. Pro volbu se použije hlasovací lístek s textem : „Souhlasím, nebo nesouhlasím.“ Předseda ZO OSD Motol je zvolen, získá-li minimálně nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů (50%+1hlas). Není-li zvolen, volba se opakuje. Kandidaturu podávají znovu zájemci o tuto funkci. Nedojde-li takto ke zvolení ani po třetím kole, předsedou se stává ten z funkcionářů, který získal při volbě funkcionářů nejvíce hlasů, pokud získali stejný počet hlasů dva či více funkcionářů, rozhodne los, který provede předseda volební komise, způsob si sám určí.

24.    Do zvolení nového předsedy ZO OSD Motol a předání náležitostí, vykonává tuto funkci bývalý předseda ZO OSD Motol. Do zvolení nového hospodáře a předání náležitostí vykonává tuto funkci bývalý hospodář ZO OSD Motol. Po tuto dobu může být počet mandátů v ZO OSD Motol vyšší než příslušný limit.

25.    Je-li nově zvolený předseda ZO OSD Motol současně místopředsedou za profesní sekci, musí funkci v profesní sekci uvolnit a to dalšímu v pořadí ze zisku sekčních hlasů. Není-li zájem, post se neobsazuje.

26.    Volba Revizní komise ZO OSD Motol se provádí tajnou a přímou volbou na konferenci ZO OSD Motol. Nominace na členy RK podává předseda, nebo I.místopředseda. Odvolat člena revizní komise může pouze konference na žádost předsedy ZO OSD Motol, nebo I.místopředsedy. Ke zvolení či odvolání (při volbě o odvolání) člena Revizní komise je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů ze všech hlasů zúčastněných oprávněných voličů. Počet členů RK(min. 3+1 náhradník) určuje Konference. ČLEN RK ANI PŘEDSEDA RK NESMÍ BÝT ZÁROVEŇ aktivním FUNKCIONÁŘEM ZO OSD MOTOL, může však být zvoleným náhradníkem funkcionářů.

27.     Předsedu revizní komise si členové RK volí mezi sebou a výsledek oznámí předsedovi do 24hodin. V případě, že nedojde k dohodě o zvolení předsedy RK, zvolí předsedu RK nejbližší Výbor základní organizace.

28.    Člen Revizní komise dává svou rezignaci do rukou předsedy RK. Rezignaci nesmí podat, je-li počet členů Revizní komise již menší než 3. Předseda Revizní komise může rezignovat pouze po zvolení nového předsedy RK a po předání náležitostí. V případě mimořádných událostí a nemožnosti RK pracovat (například úmrtí členů RK), přebírá odpovědnost a náležitosti akční skupina VZO a svazový orgán, přičemž se neprodleně vypíše volba nových členů RK do minimálního počtu a na zbytek volebního období.

 

 

 

Článek X.  Finanční směrnice

Tato norma upravuje pravidla čerpání s vybranými členskými příspěvky a dary, finanční platby a nároky, finanční odpovědnost a oprávnění, evidenci a pravidla výpočtu vzorců pro režii VZO.

 

 

Hlava I – všeobecné body

 

·             ZO OSD Motol je podřízena finanční směrnici Odborového svazu dopravy(dále jen OSD), kterého je členem, neurčuje-li tato Finanční směrnice jinak.

·             Tato finanční směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Konferencí.

·             Člen, který nově vstupuje do odborové organizace získává nárok na plnění dle dalších ustanovení dnem první platby členského příspěvku.

·             Člen, který odchází z organizace, či který byl z ní vyloučen či mu bylo pozastaveno členství pro neplacení čl.příspěvků, ztrácí nárok na plnění dle dalších ustanovení této směrnice.

 

 

Hlava II – odložený bonus (vánoční příspěvek)

 

1.   Vánoční příspěvek (dále jen bonus) NEMŮŽE být členovi vyplacen ve vyšší výši, než člen sám zaplatil na členských příspěvcích.

2.   Každému členovi, který v daném měsíci uhradí 100,- a více Kč jako členský příspěvek, se z této částky ukládá na jeho bonus přibližně 100,-Kč za daný měsíc. Přesnou výši určuje vzorec, který je polovina po odvodu na svaz vypočtená z kolektivní platby z daného podniku plus případná výše částky poskytnuté organizaci jako dar na činnost, nebo poměrná výše této částky u členů s vícečlenstvím, u členů, kterým mzdová účtárna strhává členský příspěvek.  

3.   Členovi hradícímu 300,- a více Kč jako měsíční příspěvek se poskytne navíc dodatečný bonus +50,-Kč, pokud to hospodaření organizace umožňuje.

4.   Členovi platícímu méně než 100,-Kč v daném měsíci (například platícímu Udržovací příspěvky, platícímu brigádníkovi a obdobné platby ) se odkládá jen symbolická výše, jejíž hodnota je 25% polovina po odvodu na svaz ze zaslané částky.

5.   Členovi nezaplativšímu čl.příspěvky (například dlužníci, neplatiči) se v daném měsíci nic neodkládá. Pokud svůj dluh později uhradí, postupuje se individuelně s přihlédnutím k bodům 2 a 3 Hlavy II této směrnice. Pokud dluh neuhradí, je mu stržen udržovací příspěvek přímo z členského bonusu. Toto je ve vyučtování bonusu zřetelně vyznačeno.

6.   Bonus lze průběžně čerpat, avšak pouze do výše na které je momentálně naspořen. Nelze vyplatit vyšší bonus, než který byl dosud naspořen ( příklad: lze sto korun za leden, devětset za září) dle evidence výše bonusu člena. Evidenci a Kompence určuje Hlava III. Této normy. Důvody, kdy je možné bonus čerpat určuje Hlava IV.

7.   Nový člen začíná spořit svůj bonus dnem vstupu do organizace. K celkové výši jeho bonusu v daném roce se dospěje využitím bodu 2, hlavy II této směrnice či body 3 a 4, hlavy II této směrnice.

8.   Výdej naspořeného bonusu za 1-12 daného roku je od cca 17. prosince daného roku. Výdej předčasného bonusu za období 1-11 daného roku, je od 1. pracovního dne prosince daného roku. O vydání předčasného bonusu je třeba se včas přihlásit ( do půlky listopadu ).

 

 

Hlava III – Kompetence

 

1.   Vést evidenci členských příspěvků je v kompetenci předsedy a Hospodáře/hospodářky (dále jen hospodář) odborové organizace. Předseda a hospodář mají právo dílčími úkoly pověřit jiného funkcionáře, pokud to daná situace vyžaduje.

2.   K  účelu evidence se využívají výpisy z účtů a sjetiny z účtáren do kterých jsou oprávnění funkcionáři povinni nahlížet a s nimi dále pracovat. Tyto citlivá data dále oprávnění funkcionáři sdělují jen v nezbytném rozsahu pro informaci a rozhodnutí VZO a na přání členů vlastní evidenci čl.příspěvků daného člena – informaci o jeho platbě, nikoli však v zastoupení člena členovi, bez pověření. Příklad pan Kolčava není oprávněn požadovat informaci o výši a platbách čl.příspěvku pana Votáhla, aniž by měl jeho pověření.

3.   Bonusové částky jsou vedené na samostatném účtu (popř. podúčtu) organizace a nemohou být využity na jiné účely, pokud tak nerozhodne Konference (například tvoří výplatu dávek při stávce).

4.   Dispozice s účtem a další finanční transakce vyjma schválených a pravidelných plateb –např.odvodu na svaz, jsou možné pouze v kombinaci Hospodáře, předsedy a pověřeného funkcionáře VZO ( tj. min tři určené osoby a poté v kombinaci dva + razítko)

5.   Výši provozních záloh pro hospodáře a předsedu určuje směrnice OSD.

6.   Evidencí výdajových dokladů, výběrem hotovostí, převody a vedením pokladního deníku je odpovědný hospodář. Hospodář průběžně informuje předsedu a VZO.

7.   Předseda a pověření funkcionáři předkládají hospodáři vyúčtování ze záloh, které jim poskytuje hospodář v závislosti na plnění úkolů organizace. Předkládání vyúčtování podléhá limitu 30dní, není-li s hospodářem dohoda jiná.

8.   Hospodář veškerou předkládá evidenci Revizní komisi, dle požadavků revizní komise.

Hlava IV – Důvody čerpání bonusu

 

1.               Na konci roku se nevyužitý bonus vyplácí členovi. VZO určí, zda ve formě poukázek či v hotovosti, v závislosti na účetních zákonech a výhodnosti operace.

2.               Na výslovné přání člena a při nemožnosti kontaktovat člena, který nereaguje, se bonus převádí od 1.4. daného roku do dalšího období a částka mu dále narůstá.

3.               Před koncem roku lze příslušnou výši bonusu odepsat z naspořené výše bonusu jen v těchto případech:

·             Jako slevu na výši poplatku akcí pořádaných ZO OSD Motol (člen může o jím určený, ne však v součtu vyšší než má, limit cenu poplatku snížit sobě, svým rodinným příslušníkům, nebo svým kamarádům)

·             Jako výpomoc při nemoci delší než 30dní (dokládá neschopenkou- kopie se zakládá)

·             Jako výpomoc v Insolvenci (dokládá výplatní páskou- kopie se zakládá)

·             Jako dar na akce a činnosti kolegů a kolegyní – dokládá se vyplněním listiny s částkou, kterou dotyčný věnuje(ne vyšší než momentálně má), jménem a podpisem dotyčného člena. Možné uplatnit u specifických akcí a charit.

·             Jiné odpisy schválené VZO.

·             Pro rekreační, sportovní a lázeňské aktivity našich členů.

·             Pro charitativní činnost.

Příslušná výše z dosaženého bonusu se vždy účetně členovi odepíše.

Peníze ve fyzické podobě vyplatí hospodář, nebo jím pověřený funkcionář na základě vyplněného příslušného formuláře.

4.     při výstupu člena z organizace naspořený členský bonus zaniká- nevzniká na něj nárok. Tato částka se stává součástí zůstatku na BÚ hotovosti organizace.

5.      Organizace má právo bonus nevyplatit či pozastavit jeho plnění, pokud má člen vůči  organizaci nezaplacené pohledávky (telefonní účty, objednané zboží, půjčky atp.).

 

 

Hlava V – Závěrečné ustanovení týkající se bonusů.

 

1.     Možnost změn v této směrnici má výhradně Konference (členská schůze), neurčuje-li tato směrnice jinak (např.určením výše položky vzorců na VZO).

2.     Pokud inflace či hyperinflace znehodnotí měnu tak, že výše 100,-Kč přestává být adekvátní ( cca 50% z průměru členských příspěvků od všech členů organizace ), pak nejbližší Konference rozhodne o navýšení této částky na odpovídající hladinu.

3.     Konference může rozhodnout i o vyplacení dodatečného doplatku členům v průběhu běžného roku, na základě předchozího bodu.

 

 

Hlava VI – odvod na OSD.

 

1.       Odborová organizace odvádí dle Stanov OSD příslušnou výši z vybraných členských příspěvků na účet OSD a to měsíčně(v současné době 30%).

2.        Kompetenci a pověření pro včasný a správně vypočtený odvod má hospodář, který je i odpovědný za správné a včasné plnění.

3.        Odvodem na svaz, garantujeme všem našim členům pracovně a trestně právní ochranu zdarma ve věci související s jeho pracovní činností, pojištění funkcionářů a pojištění členů při akcích naší organizace, servis OSD vůči VZO a školení jeho členů, poradenství expertů OSD a ČMKOS pro funkcionáře i členy zdarma, poradenství ve Středisku na ochranu nájemníků zdarma, slevy a benefity nabízené díky ČMKOS a akci Odbory+ a další výhody plynoucí z členství v OSD (např. Tripartita, Legislativní rada, stávkový fond, pomoc při živelných událostech aj.).

 

 

Hlava VII – režie VZO.

 

1.   Na režii VZO zbývá částka, která vznikne měsíčně po odvodu na svaz (nyní 30% - dle vzorce položka G J 5), po odložení bonusu členům(dle vzorce položka H K 5) a po srážce za vedení účtu bankou (viz výpis z účtu) a to cca 20% polovina z vybraných příspěvků po odvodu na svaz. Tuto částku nelze navýšit snížením bonusu či odvodu a VZO se musí výdajové pohybovat ve výši této sumy a případně krátit své výdaje.

2.   výši této částky pravidelně informuje hospodář na VZO, popřípadě v rámci možností operativně na dotaz jiného funkcionáře či předsedy.

3.   Z této částky se hradí kancelářské potřeby dle vzorce K N 2, včetně tiskových náplní, technická činnost organizace- např.nástěnky, režie na pravidelné měsíční jednání zástupců všech sekcí v sídle organizace (60,-Kč/měsíc/funkc.)dle vzorce M P 2, základní tarif sítě ZO OSD Motol pro volání a SMS zdarma mezi funkcionáři a členy (110,-Kč/funkc./měsíc) příspěvek za řádnou činnost funkcionáře dle vzorce O R 2, a příspěvek sto korun na jiné výdaje funkcionáře dle vzorce Q2.

4.   Všechny samosprávné profesní a zájmové sekce (dále jen sekce) se podílejí na tvorbě výše odvodu, bonusu i režie VZO a to podle vzorců schválených VZO či Konferencí – viz vzorce v tabulce nároky sekcí.

5.   Všechny sekce přispívají na režii pozice hospodář a předseda (Kč/člen/měsíc/pozice), dle vzorce J M 2, tím je zaručena možnost, že tyto pozice mohou být obsazeny kteroukoliv sekcí bez ohledu na její ekonomické možnosti a vazby. Sekce též přispívají do solidárního fondu, který zaručuje možnost účasti a funkčnosti místopředsedy z ekonomicky slabé sekce po nezbytně dlouhou dobu – viz bod 7, hlava VII dle vzorce L O 2.

6.   Sekce jsou povinny samofinancovat své vlastní výkonné mandáty, pokud na ně mají nárok, dle volebního řádu, po přepočtu na výši čl.základny ke dni přepočtu. Pokud sekce není schopná ufinancovat pozici výkonného mandátu, pak tento mandát neobsazuje.

7.   Sekce, které nejsou schopné ufinancovat ani pozici místopředsedy dané sekce, mají ochranou lhůtu šest měsíců, po kterou je pozice místopředsedy této sekce dotována ze solidárního fondu z položky L53 O 45vzorce.

8.   Pokud ani po šesti měsících není sekce schopná zajistit financování alespoň pozice místopředsedy, pak je sekce sloučena s jinou sekcí, podobného zaměření či dle dohody na VZO. Tato bývalá sekce poté tvoří uvnitř této sekce finančně sledovanou frakci a nastane-li stav, kdy bude ekonomicky schopná samostatné činnosti, má právo, po souhlasu VZO, opět působit ve VZO prostřednictvím svého místopředsedy.

9.   Pasiva lze uhradit sponzorským darem- viz hlava IX.

10.    Vyjímku z povinnosti samofinancovat svého místopředsedu má pouze sekce Udržovačky/Stabilizační (vzorec B49 D43), která je účelově ztrátová a která čerpá solidární fond po neomezenou dobu. Tato sekce má pouze místopředsedu a nemá nárok na výkonný mandát, i kdyby přepočet jejich členů dle celkové výše členů tento nárok umožňoval.

11.    Na solidární fond, dle položky L O 2, je úvodní částka vzorce ke dni zavedení 7,50Kč /člen/měsíc.

12.    Evidencí nároků sekcí, průběžným pohybem a čerpáním rezervního fondu a dalšími parametry seznamuje VZO hospodář a předseda organizace.

13.    Je-li solidární fond naplněn tak, že je vysoce přebytkový (vzorec L53 P47), je možné se souhlasem VZO využít část těchto prostředků na úhradu školení funkcionářů dle ZP.

14.    Eventuelní přebytky, které nevyčerpají sekce, podle položky S T 2 vzorce, jsou měsíčně shromažďovány do položky dle vzorce S58 T46) a využijí se na Dětský den, který tak bude pro členy zdarma, nebo se slevou – dle možností. Pokud i po uspořádání Dětského dne vznikne přebytek, má předseda právo rozdělit přebytky mezi sekce, které se nejvíce podíleli na přínosu do přebytků, pro účely této sekce.

15.    Předseda organizace, má podle klíče příslušných vzorců, finančně omezenou výši, kterou využívá k vyplacení náborových příspěvků a příspěvků za pomoc v pozici pořadatel při akcích konané organizací, nebo je-li nutné vyplatit cestovní náhradu funkcionáři v zájmu organizace(položka T53 V49 vzorce).

16.    Vzorce, které schvaluje VZO (J2,K2,L2,M2,N2, O2,P2, Q2) se mohou průběžně měnit, pouze dojde-li na VZO k obecné shodě a nebude-li tím narušena finanční činnost VZO a nárokové položky nebudou v záporném saldu. Pokud by hrozilo záporné saldo při současném nastavení, je VZO povinen na návrh hospodáře či předsedy vzorce upravit, tak, aby výsledný efekt tvořil přebytek (tj. musí krátit režii VZO). Vzorec R2 stanovuje v rozsahu 0-210 předseda a je součástí plánované režie organizace.

 

 

Hlava VIII – sociální program

1.        Na sociální program organizace, tj. příspěvky na dětské tábory, příspěvek při narození dítěte, event.příspěvek při svatbě člena, dar při úmrtí blízkého člena je-li v sociální nouzi, dar při ničivé pohromě atp., na tisk časopisů Motoláček, na tisk dalších materiálů(letáky atp.) a na pořádání Konference se využívá darů přebytku z plánované režie organizace, které přijdou na účet ZO OSD Motol.

2.       Dary poskytují podniky kde kolektivně vyjednáváme či fyzické a právnické osoby a poukazovány mezi členy v poměru danému příslušnými vzorci či usnesením VZO.

3.       Dary nelze použít na jinou činnost, než zmíněnou v bodě 1 2, Hlava III.

4.       Výši darů a nároků určuje VZO v závislosti na možnostech organizace, počtu nároků a předpokladu dalších žádostí. Výše nároků je tak uvedena jako do výše (např. narození dítěte do výše 3.000,-Kč – narodilo-li by se sto dětí v daném roce, nemá organizace, logicky, dost prostředků všechny uspokojit a v průběhu roku částku sníží, podle výše zůstatku, směrem k nule).

5.        Bezúročná půjčka. Půjčka se poskytuje pouze v sociálně nutných případech a musí splňovat kritéria schválená VZO. Poskytnutí půjčky je vázáno na přebytek na účtu a době splátek tak, aby neohrozilo financování organizace.

  

 

Hlava IX –  Sponzorský dar.

 

 Na účet odborové organizace je možné fyzickou i právnickou osobou zaslat libovolný finanční dar-sponzorský příspěvek.  Tento příspěvek se podle variabilního symbolu použije ve prospěch dané sekce. Z příspěvku se přednostně financuje případná ztrátovost sekce a poté je možné finanční objem využít k účelu, který daná sekce požaduje (uvolnění funkcionáře, cestovní náhrady, benefity pro funkcionáře či členy dané sekce, různé specifické akce,či dary jiným subjektům).

                              Variabilní symboly:

003800 (případně bez variabilního symbolu) – dar ve prospěch celé organizace na sociální program

003801 – SEKCE MIMO DP Unie frakcí

003802 – frakce KOCOURKOV

003803 – SEKCE ŘED (řidiči tramvají)

003804 – SEKCE ZAMĚSTNCI ČADU

003805 – frakce  ÚD-TRAM

003806 – SEKCE MUZEUM STŘEŠOVICE

003807 – SEKCE  DEPO

003808 – SEKCE ŽIŽKOVÁCI

003809 – SEKCE L.D.

003810 – SEKCE VRCHNÍ VEDENÍ

003811 – SEKCE  Autobusy

003812 – SEKCE  Metro

003813 – SEKCE  BUS-ŘEPY

003814 – frakce  HOFED

003815 – SEKCE  UDRŽOVAČKY/Stabilizační

003816 – SEKCE   ŠKODOVKA

003817 -  SOLIDÁRNÍ FOND – dar se využije pro hrazení pasiv finančně slabých sekcí

003818 -  FOND PRO MDD  – dar se využije pro hrazení Dětského dne – k snížení jeho
                           nákladů

003819 -  NÁBOROVÝ FOND – dar se využije pro hrazení náborové aktivity

003820 -  KANC.POTŘEBY A TISK (REŽIE) – dar se využije pro činnost kanceláře a VZO

003821 -  DAR NA NAVÝŠENÍ OBJEMU VÁNOČNÍCH BONUSŮ

003822 -  JINÝ SPEC.DAR VĚCNĚ URČENÝ PŘÍMO DAROVACÍ SMLOUVOU.

 

logoZOOSDMotol2015

Článek XI. Závěrečná ustanovení.

 

 Logo ZO OSD Motol je povoleno průběžně doplňovat o další symboly, dalších-nových Profesních skupin/sekcí, přičemž veškeré použité varianty jsou platné.

 

 Tento statut , jeho přílohy, volební a jednací řád a jejich přílohy, nabývají účinnosti dnem jejich schválení ustavující členskou schůzí ZO OSD Motol dne 1.12.2004, po změnách konferencí dne 1.3.2005, 8.2.2006, 14.2.2007, 6.2.2008, 26.2.2009, 1.2.2010, 5.2.2011, 17.2.2012, 15.2.2013, 14.2.2014 , 20.2.2015 a 12.2.2016. Změny tohoto statutu, volebního a jednacího řádu a pravidel odměňování schvaluje členská schůze (konference) ZO OSD Motol 2/3 většinou zúčastněných členů.   

 

V Praze dne 12.2.2016

 

Každý funkcionář se svým podpisem zavazuje respektovat a plnit veškeré body tohoto Statutu.

Podepsaný originál je uložen v kanceláři organizace.

Tento Statut je rovněž závazný pro všechny řadové členy ZO OSD Motol a to v souladu se Stanovami OSD.